Moje kwalifikacje

Jestem leka­rzem spe­cja­li­stą psy­chia­trą i psy­cho­te­ra­peu­tą.

Wykształcenie

Stu­dia na Wydzia­le Lekar­skim Aka­de­mii Medycz­nej w Gdań­sku ukoń­czy­łam w 1995 roku, w roku 1999 zdo­by­łam spe­cja­li­za­cję I stop­nia z zakre­su psy­chia­trii, a w 2003 roku II sto­pień spe­cja­li­za­cji.

W lata­ch 2005–2006 roku odby­łam rocz­ne stu­dia pody­plo­mo­we “Zarzą­dza­nie fir­mą w opie­ce zdro­wot­nej” na Wydzia­le Zarzą­dza­nia i Eko­no­mii Poli­tech­ni­ki Gdań­skiej.

W 2016 roku zakoń­czy­łam czte­ro­let­nie pody­plo­mo­we stu­dia z psy­cho­te­ra­pii poznaw­czo-beha­wio­ral­nej na Uni­wer­sy­te­cie SWPS w Sopo­cie.

Doświadczenie zawodowe

Od roku 2008 do chwi­li obec­nej pra­cu­ję w Nad­mor­skim Cen­trum Medycz­nym przy ul. Świę­to­krzy­skiej w Gdań­sku. Wcze­śniej, w lata­ch 1999–2008 pra­co­wa­łam w Szpi­ta­lu dla Ner­wo­wo i Psy­chicz­nie Cho­ry­ch w Sta­ro­gar­dzie Gdań­skim, w któ­rym przez sie­dem lat peł­ni­łam funk­cję ordy­na­to­ra oddzia­łu ogól­nop­sy­chia­trycz­ne­go. Rów­no­le­gle pra­co­wa­łam jako leka­rz kon­sul­tant.

Od roku 2004 pra­cu­ję w Porad­ni Zdro­wia Psy­chicz­ne­go w Tcze­wie, a od 2012r. rów­nież w ośrod­ku Medi-Medic w Kol­bu­da­ch.

Od 2005 roku jestem bie­głym sądo­wym w zakre­sie psy­chia­trii i uza­leż­nień od alko­ho­lu przy Sądzie Okrę­go­wym w Gdań­sku.

Od 2005 roku pro­wa­dzę gabi­net psy­chia­trycz­ny w Prusz­czu Gdań­skim, począt­ko­wo przy ul. Walą­ga, obec­nie — od 2009r. — przy ul. Raci­bor­skie­go 1A, gdzie leczę z suk­ce­sem korzy­sta­jąc z boga­te­go doświad­cze­nia zawo­do­we­go far­ma­ko­lo­gicz­nie i psy­cho­te­ra­peu­tycz­nie m.in. depre­sję, bez­sen­no­ść, fobie, natręc­twa, psy­cho­zy, zespół stre­su poura­zo­we­go, a tak­że pro­ble­my w rela­cja­ch, zło­ść, poczu­cie niskiej war­to­ści.

Jestem człon­kiem Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psy­chia­trycz­ne­go oraz Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psy­cho­te­ra­pii Poznaw­czej i Beha­wio­ral­nej.

Cały czas uczest­ni­czę w licz­ny­ch kra­jo­wy­ch i zagra­nicz­ny­ch kon­fe­ren­cja­ch doty­czą­cy­ch psy­chia­trii, psy­cho­te­ra­pii oraz dzie­dzin pokrew­ny­ch, aby sys­te­ma­tycz­nie posze­rzać swo­ją wie­dzę zawo­do­wą o aktu­al­ne donie­sie­nia nauko­we.