Psychiatra Pruszcz Gdański

Jestem leka­rzem spe­cja­li­stą psy­chia­trą i psy­cho­te­ra­peu­tą pro­wa­dzą­cym pry­wat­ny gabi­net w Prusz­czu Gdań­skim.

Wykształcenie

Stu­dia na Wydzia­le Lekar­skim Aka­de­mii Medycz­nej w Gdań­sku ukoń­czy­łam w 1995 roku, w roku 1999 zdo­by­łam spe­cja­li­za­cję I stop­nia z zakre­su psy­chia­trii, a w 2003 roku II sto­pień spe­cja­li­za­cji.

W lata­ch 2005–2006 roku odby­łam rocz­ne stu­dia pody­plo­mo­we “Zarzą­dza­nie fir­mą w opie­ce zdro­wot­nej” na Wydzia­le Zarzą­dza­nia i Eko­no­mii Poli­tech­ni­ki Gdań­skiej.

W 2016 roku zakoń­czy­łam czte­ro­let­nie pody­plo­mo­we stu­dia z psy­cho­te­ra­pii poznaw­czo-beha­wio­ral­nej na Uni­wer­sy­te­cie SWPS w Sopo­cie.

Doświadczenie zawodowe

Od roku 2008 do chwi­li obec­nej pra­cu­ję w Nad­mor­skim Cen­trum Medycz­nym przy ul. Świę­to­krzy­skiej w Gdań­sku. Wcze­śniej, w lata­ch 1999–2008 pra­co­wa­łam w Szpi­ta­lu dla Ner­wo­wo i Psy­chicz­nie Cho­ry­ch w Sta­ro­gar­dzie Gdań­skim, w któ­rym przez sie­dem lat peł­ni­łam funk­cję ordy­na­to­ra oddzia­łu ogól­nop­sy­chia­trycz­ne­go. Rów­no­le­gle pra­co­wa­łam jako leka­rz kon­sul­tant.

Od roku 2004 pra­cu­ję w Porad­ni Zdro­wia Psy­chicz­ne­go w Tcze­wie, a od 2012r. rów­nież w ośrod­ku Medi-Medic w Kol­bu­da­ch.

Pra­co­wa­łam rów­nież w Porad­ni Zdro­wia Psy­chicz­ne­go w Nowym Dwo­rze Gdań­skim oraz jako kon­sul­tant w Szpi­ta­lu Miej­skim w Gdy­ni.

Od 2005 roku jestem bie­głym sądo­wym w zakre­sie psy­chia­trii i uza­leż­nień od alko­ho­lu przy Sądzie Okrę­go­wym w Gdań­sku.

Myślę, że tak róż­no­rod­ne doświad­cze­nie zawo­do­we, jak rów­nież bli­sko 22 lata pra­cy w zawo­dzie leka­rza i psy­chia­try powo­du­ją, że mogę sku­tecz­nie poma­gać pacjen­tom.

Od 2005 roku pro­wa­dzę gabi­net psy­chia­trycz­ny w Prusz­czu Gdań­skim, począt­ko­wo przy ul. Walą­ga, obec­nie — od 2009r. — przy ul. Raci­bor­skie­go 1A, gdzie leczę z suk­ce­sem korzy­sta­jąc z boga­te­go doświad­cze­nia zawo­do­we­go far­ma­ko­lo­gicz­nie i psy­cho­te­ra­peu­tycz­nie m.in. depre­sję, bez­sen­no­ść, fobie, natręc­twa, psy­cho­zy, zespół stre­su poura­zo­we­go, a tak­że pro­ble­my w rela­cja­ch, zło­ść, poczu­cie niskiej war­to­ści.

W trak­cie pra­cy z pacjen­ta­mi jestem tak­tow­na, otwar­ta i empa­tycz­na.

Jestem człon­kiem Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psy­chia­trycz­ne­go oraz Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Psy­cho­te­ra­pii Poznaw­czej i Beha­wio­ral­nej.

Cały czas uczest­ni­czę w licz­ny­ch kra­jo­wy­ch i zagra­nicz­ny­ch kon­fe­ren­cja­ch doty­czą­cy­ch psy­chia­trii, psy­cho­te­ra­pii oraz dzie­dzin pokrew­ny­ch, aby sys­te­ma­tycz­nie posze­rzać swo­ją wie­dzę zawo­do­wą o aktu­al­ne donie­sie­nia nauko­we.

Oferta

W gabinecie oferuję pomoc w zakresie

 • dia­gno­sty­ki i lecze­nia far­ma­ko­lo­gicz­ne­go:
  • depre­sji
  • bez­sen­no­ści
  • zabu­rzeń lęko­wy­ch
  • zespo­łu stre­su poura­zo­we­go
  • zabu­rzeń oso­bo­wo­ści
  • psy­choz
  • zabu­rzeń psy­cho­so­ma­tycz­ny­ch
  • zabu­rzeń afek­tyw­ny­ch
  • ner­wi­cy natręc­tw
  • zabu­rzeń odży­wia­nia
  • zabu­rzeń psy­chicz­ny­ch zwią­za­ny­ch z uza­leż­nie­nia­mi (m. in. od alko­ho­lu, leków, …)
 • psy­cho­te­ra­pii:
  • ner­wic
  • bez­sen­no­ści
  • zabu­rzeń obse­syj­no-kom­pul­syj­ny­ch
  • depre­sji
  • zabu­rzeń oso­bo­wo­ści

Informacje dla Pacjenta

Przed pierwszą wizytą

Przed pierw­szą wizy­tą war­to przy­go­to­wać ewen­tu­al­ną wcze­śniej­szą doku­men­ta­cję medycz­ną lub zaświad­cze­nie, jeże­li zosta­li­ście Pań­stwo skie­ro­wa­ni przez inne­go spe­cja­li­stę; moż­na też przy­go­to­wać listę pytań — na wszyst­kie posta­ram się odpo­wie­dzieć.

Boga­te doświad­cze­nie w pra­cy leka­rza psy­chia­try utwier­dzi­ło mnie w prze­ko­na­niu, że bar­dzo waż­ne jest zaufa­nie cho­re­go, dla­te­go każ­dy pro­blem oma­wia­ny jest z zacho­wa­niem tak­tu, sza­cun­ku i wraż­li­wo­ści. Wszel­kie dzia­ła­nia obję­te są tajem­ni­cą lekar­ską.

Przebieg wizyty

Wizy­ta u psy­chia­try, podob­nie jak u inny­ch leka­rzy, roz­po­czy­na się zbie­ra­niem wywia­du. Pod­czas takiej roz­mo­wy sta­ram się usta­lić cha­rak­ter pro­ble­mu Pacjen­ta. Roz­mo­wa doty­czy tak­że  cho­rób soma­tycz­ny­ch, korzy­sta­nia z uży­wek, zaży­wa­ny­ch leków, wyda­rzeń życio­wy­ch, w tym ewen­tu­al­ny­ch prze­żyć trau­ma­tycz­ny­ch. Pozwa­la to na posta­wie­nie dia­gno­zy wstęp­nej i opra­co­wa­nie pla­nu lecze­nia — za pomo­cą leków, psy­cho­te­ra­pii lub oby­dwu form jed­no­cze­śnie. Zazwy­czaj uma­wiam się na kolej­ną wizy­tę kon­tro­l­ną, któ­ra pozwo­li mi oce­nić sku­tecz­no­ść lecze­nia i doko­nać ewen­tu­al­ny­ch zmian.

Rejestracja i dojazd

Rejestracja

Wizy­ty od wtor­ku do piąt­ku po umó­wie­niu tele­fo­nicz­nym: 601 733 516.

Adres

ul. Raci­bor­skie­go 1A

83–000 Prusz­cz Gdań­ski

Dojazd

Wyznaczanie trasy

  pokaż opcje