Psychiatra Pruszcz Gdański

Jestem leka­rzem spe­cja­li­stą psy­chia­trą i psy­cho­te­ra­peu­tą pro­wa­dzą­cym pry­wat­ny gabi­net w Pruszczu Gdańskim.

Wykształcenie

Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku ukoń­czy­łam w 1995 roku, w roku 1999 zdo­by­łam spe­cja­li­za­cję I stop­nia z zakre­su psy­chia­trii, a w 2003 roku II sto­pień spe­cja­li­za­cji.

W latach 2005–2006 roku odby­łam rocz­ne stu­dia pody­plo­mo­we “Zarządzanie fir­mą w opie­ce zdro­wot­nej” na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

W 2016 roku zakoń­czy­łam czte­ro­let­nie pody­plo­mo­we stu­dia z psy­cho­te­ra­pii poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Sopocie.

Doświadczenie zawodowe

Od roku 2008 do chwi­li obec­nej pra­cu­ję w Nadmorskim Centrum Medycznym przy ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku. Wcześniej, w latach 1999–2008 pra­co­wa­łam w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim, w któ­rym przez sie­dem lat peł­ni­łam funk­cję ordy­na­to­ra oddzia­łu ogól­nop­sy­chia­trycz­ne­go. Równolegle pra­co­wa­łam jako lekarz kon­sul­tant.

Od roku 2004 pra­cu­ję w Poradni Zdrowia Psychicznego w Tczewie, a od 2012r. rów­nież w ośrod­ku Medi-Medic w Kolbudach.

Pracowałam rów­nież w Poradni Zdrowia Psychicznego w Nowym Dworze Gdańskim oraz jako kon­sul­tant w Szpitalu Miejskim w Gdyni.

Od 2005 roku jestem bie­głym sądo­wym w zakre­sie psy­chia­trii i uza­leż­nień od alko­ho­lu przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Myślę, że tak róż­no­rod­ne doświad­cze­nie zawo­do­we, jak rów­nież bli­sko 23 lata pra­cy w zawo­dzie leka­rza i psy­chia­try powo­du­ją, że mogę sku­tecz­nie poma­gać pacjen­tom.

Od 2005 roku pro­wa­dzę gabi­net psy­chia­trycz­ny w Pruszczu Gdańskim, począt­ko­wo przy ul. Waląga, obec­nie – od 2009r. – przy ul. Raciborskiego 1A, gdzie leczę z suk­ce­sem korzy­sta­jąc z boga­te­go doświad­cze­nia zawo­do­we­go far­ma­ko­lo­gicz­nie i psy­cho­te­ra­peu­tycz­nie m.in. depre­sję, bez­sen­ność, fobie, natręc­twa, psy­cho­zy, zespół stre­su poura­zo­we­go, a tak­że pro­ble­my w rela­cjach, złość, poczu­cie niskiej war­to­ści.

W trak­cie pra­cy z pacjen­ta­mi jestem tak­tow­na, otwar­ta i empa­tycz­na.

Jestem człon­kiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej.

Cały czas uczest­ni­czę w licz­nych kra­jo­wych i zagra­nicz­nych kon­fe­ren­cjach doty­czą­cych psy­chia­trii, psy­cho­te­ra­pii oraz dzie­dzin pokrew­nych, aby sys­te­ma­tycz­nie posze­rzać swo­ją wie­dzę zawo­do­wą o aktu­al­ne donie­sie­nia nauko­we.

Oferta

W gabinecie oferuję pomoc w zakresie

 • dia­gno­sty­ki i lecze­nia far­ma­ko­lo­gicz­ne­go:
  • depre­sji
  • bez­sen­no­ści
  • zabu­rzeń lęko­wych
  • zespo­łu stre­su poura­zo­we­go
  • zabu­rzeń oso­bo­wo­ści
  • psy­choz
  • zabu­rzeń psy­cho­so­ma­tycz­nych
  • zabu­rzeń afek­tyw­nych
  • ner­wi­cy natręctw
  • zabu­rzeń odży­wia­nia
  • zabu­rzeń psy­chicz­nych zwią­za­nych z uza­leż­nie­nia­mi (m. in. od alko­ho­lu, leków, …)
 • psy­cho­te­ra­pii:
  • ner­wic
  • bez­sen­no­ści
  • zabu­rzeń obsesyjno-kompulsyjnych
  • depre­sji
  • zabu­rzeń oso­bo­wo­ści

Informacje dla Pacjenta

Przed pierwszą wizytą

Przed pierw­szą wizy­tą war­to przy­go­to­wać ewen­tu­al­ną wcze­śniej­szą doku­men­ta­cję medycz­ną lub zaświad­cze­nie, jeże­li zosta­li­ście Państwo skie­ro­wa­ni przez inne­go spe­cja­li­stę; moż­na też przy­go­to­wać listę pytań – na wszyst­kie posta­ram się odpo­wie­dzieć.

Bogate doświad­cze­nie w pra­cy leka­rza psy­chia­try utwier­dzi­ło mnie w prze­ko­na­niu, że bar­dzo waż­ne jest zaufa­nie cho­re­go, dla­te­go każ­dy pro­blem oma­wia­ny jest z zacho­wa­niem tak­tu, sza­cun­ku i wraż­li­wo­ści. Wszelkie dzia­ła­nia obję­te są tajem­ni­cą lekar­ską.

Przebieg wizyty

Wizyta u psy­chia­try, podob­nie jak u innych leka­rzy, roz­po­czy­na się zbie­ra­niem wywia­du. Podczas takiej roz­mo­wy sta­ram się usta­lić cha­rak­ter pro­ble­mu Pacjenta. Rozmowa doty­czy tak­że  cho­rób soma­tycz­nych, korzy­sta­nia z uży­wek, zaży­wa­nych leków, wyda­rzeń życio­wych, w tym ewen­tu­al­nych prze­żyć trau­ma­tycz­nych. Pozwala to na posta­wie­nie dia­gno­zy wstęp­nej i opra­co­wa­nie pla­nu lecze­nia – za pomo­cą leków, psy­cho­te­ra­pii lub oby­dwu form jed­no­cze­śnie. Zazwyczaj uma­wiam się na kolej­ną wizy­tę kon­tro­l­ną, któ­ra pozwo­li mi oce­nić sku­tecz­ność lecze­nia i doko­nać ewen­tu­al­nych zmian.

Rejestracja i dojazd

Rejestracja

Wizyty od wtor­ku do piąt­ku po umó­wie­niu tele­fo­nicz­nym: 601 733 516.

Adres

ul. Raciborskiego 1A

83–000 Pruszcz Gdański

Dojazd

Get Directions

  show options